[smc-discuss] [Git][smc/keraleeyam][master] 3 commits: Conditional stacking on conjuncts beginning with p2

Kavya Manohar gitlab at mg.gitlab.com
Tue Dec 6 22:46:56 PST 2016


Kavya Manohar pushed to branch master at SMC / Keraleeyam


Commits:
f6b1eb74 by Kavya Manohar at 2016-12-06T20:39:14+05:30
Conditional stacking on conjuncts beginning with p2

- - - - -
871ac927 by Kavya Manohar at 2016-12-06T22:49:33+05:30
Akhand conditional stacking on conjuncts beginning with p3

- - - - -
cbec202f by Kavya Manohar at 2016-12-06T22:54:19+05:30
reph sign mapping for n1

- - - - -


2 changed files:

- features/lookups.fea
- tests/tests.txt


Changes:

=====================================
features/lookups.fea
=====================================
--- a/features/lookups.fea
+++ b/features/lookups.fea
@@ -64,16 +64,6 @@ lookup akhn_conjuncts {
   sub n1 xx m1 by n1m1;
   sub n1 xx rh by n1rh;
   sub p1 xx p1 by p1p1;
-  sub p2 xx k1 by p2k1;
-  sub p2 xx t1 by p2t1;
-  sub p2 xx th1 by p2th1;
-  sub p2 xx n1 by p2n1;
-  sub p2 xx s1 by p2s1;
-  sub p2 xx rh xx rh by p2rhrh;
-  sub p3 xx ch3 by p3ch3;
-  sub p3 xx th3 by p3th3;
-  sub p3 xx th4 by p3th4;
-  sub p3 xx n1 by p3n1;
   sub p3 xx p3 by p3p3;
   sub m1 xx n1 by m1n1;
   sub m1 xx p1 by m1p1;
@@ -156,6 +146,32 @@ lookup akhn_conditional_stacking {
   sub p1' xx' p2' by p1p2;
   ignore sub p1' xx' s1'' [u1 u2 r1 xx];
   sub p1' xx' s1' by p1s1;
+  ignore sub p2' xx' t1' [u1 u2 r1 xx];
+  sub p2' xx' t1' by p2t1;
+  ignore sub p2' xx' m1' [u1 u2 r1 xx];
+  sub p2' xx' m1' by p2m1;
+  ignore sub p2' xx' k1' [u1 u2 r1 xx];
+  sub p2' xx' k1' by p2k1;
+  ignore sub p2' xx' th1' [u1 u2 r1 xx];
+  sub p2' xx' th1' by p2th1;
+  ignore sub p2' xx' m1' [u1 u2 r1 xx];
+  sub p2' xx' m1' by p2m1;
+  ignore sub p2' xx' p1' [u1 u2 r1 xx];
+  sub p2' xx' p1' by p2p1;
+   ignore sub p2' xx' s1' [u1 u2 r1 xx];
+  sub p2' xx' s1' by p2s1;
+   ignore sub p2' xx' rhrh' [u1 u2 r1 xx];
+  sub p2' xx' rhrh' by p2rhrh;
+  ignore sub p3' xx' k3' [u1 u2 xx r1];
+  sub p3' xx' k3' by p3k3;
+   ignore sub p3' xx' th3' [xx r1];
+  sub p3' xx' th3' by p3th3;
+   ignore sub p3' xx' th4' [u1 u2 xx r1];
+  sub p3' xx' th4' by p3th4;
+  ignore sub p3' xx' ch3' [u1 u2 xx r1];
+  sub p3' xx' ch3' by p3ch3;
+  ignore sub p3' xx' n1' [u1 u2 xx r1];
+  sub p3' xx' n1' by p3n1;
   ignore sub y1' xx' p1' [u1 u2 r1];
   ignore sub y1' xx' p1' xx p1;
   sub y1' xx' p1' by y1p1;
@@ -278,6 +294,8 @@ lookup pres_reph_mlym {
   sub th3 r4 by th3r3;
   sub th4xx r3 by th4r3;
   sub th4 r4 by th4r3;
+  sub n1xx r3 by n1r3;
+  sub n1 r4 by n1r3;
   sub n1th1 r4 by n1th1r3;
   sub n1th1 xx r3 by n1th1r3;
   sub n1th3 r4 by n1th3r3;
@@ -353,6 +371,7 @@ lookup pres_reph {
   sub r4 th3 by th3r3;
   sub r4 th4 by th4r3;
   sub r4 th3th4 by th3th4r3;
+  sub r4 n1 by n1r3;
   sub r4 n1th1 by n1th1r3;
   sub r4 n1th3 by n1th3r3;
   sub r4 n1th4 by n1th4r3;
@@ -577,6 +596,8 @@ lookup psts_vowel_signs {
   sub n1 u1 by n1u1;
   sub n1 u2 by n1u2;
   sub n1 r1 by n1r1;
+  sub n1r3 u1 by n1r3u1;
+  sub n1r3 u2 by n1r3u2;
   sub n1th1 u1 by n1th1u1;
   sub n1th1 u2 by n1th1u2;
   sub n1th1r3 u1 by n1th1r3u1;


=====================================
tests/tests.txt
=====================================
--- a/tests/tests.txt
+++ b/tests/tests.txt
@@ -129,14 +129,28 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 ഥ്ന ഥ്മ ഥ്മു ഥ്നു ദു ദൂ ദൃ ദ്ര ദ്രു ദ്രൂ ദ്ദ്ര ദ്ദ്രു ദ്ദ്രൂ ദ്ധ ദ്ധു ദ്ധൂ ദ്ധൃ ദ്ധ്ര ദ്ധ്രു ദ്ധ്ന ദ്ധ്നു ദ്ധ്നൂ ദ്ധ്മ ദ്ധ്മു
 ധ ധു ധൂ ധ്ര ധ്രു ധ്രൂ ധ്ന ധ്മ ധ്നു ധ്മു
 ധ്മ്മ
-നു നൂ നൃ ന്ര ന്ത ന്തു ന്തൂ ന്ത്ര ന്ത്രു ന്ത്രൂ ന്ത്ര്യം 
+നു നൂ നൃ ന്ര നൃ ന്രു ന്ത ന്തു ന്തൂ ന്ത്ര ന്ത്രു ന്ത്രൂ ന്ത്ര്യം 
 ന്ഥ ന്ഥു ന്ഥൂ ന്ഥൃ ന്ഥ്ര ന്ഥ്രു ന്ദ ന്ദു ന്ദൂ ന്ദ്ര ന്ദ്രു ന്ദ്രൂ ന്ദൃ 
 ന്ധ ന്ധു ന്ധൂ ന്ധ്ര ന്ധ്രു ന്ധ്രൂ ന്ധൃ 
 ന്ന ന്നു ന്നൂ ന്ന്ര ന്ന്രു ന്ന്രൂ ന്നൃ
 ന്മ ന്മു ന്മൂ ന്മൃ ന്മ്ര ന്മ്രു ന്മ്രൂ ന്റ ന്റു ന്റൂ
 പു പൂ പൃ പ്ര പ്രു പ്രൂ പ്ട പ്ത പ്ന പ്ടു പ്ടൂ പ്തു പ്തൂ പ്തൃ പ്ത്ര പ്ത്രു പ്ത്രൂ 
 പ്ഫ പ്ഫു പ്ഫൂ പ്ഫ്ര പ്പ പ്പു പ്പൂ പ്പൃ പ്പ്ര പ്പ്രു പ്പ്രൂ പ്ല പ്ലു പ്ലൂ പ്നു പ്നൂ പ്നൂ പ്ണ പ്ണു പ്സ പ്സു പ്സൂ പ്സൃ പ്സ്രു പ്സ്രൂ 
-ബ്സ ബ്സു
+ഫ ഫു ഫൂ ഫ്ര ഫ്രു ഫ്രൂ ഫൃ ഫ്ക ഫ്കു ഫ്കൂ ഫ്ക്ര ഫ്ക്രു 
+ഫ്ട ഫ്ടു ഫ്ടൂ ഫ്ട്ര ഫ്ടൃ ഫ്ട്രു
+ഫ്മ ഫ്മു ഫ്മൂ ഫ്മൃ ഫമ്ര ഫ്മ്രൂ 
+ഫ്പ ഫ്പു ഫ്പൂ ഫ്പൃ ഫ്പ്ര ഫ്പ്രു
+ഫ്ന ഫ്നു ഫ്നൂ ഫ്ന്ര ഫ്ന്രു ഫ്നൃ
+ഫ്ത ഫ്തു ഫ്തൂ ഫ്തൃ ഫ്ത്ര ഫ്ത്രു 
+ഫ്ല ഫ്ലു ഫ്ലൂ ഫ്സ ഫ്റ്റ ഫ്സു ഫ്സ്ര ഫ്സൃ ഫ്റ്റു ഫ്റ്റൂ 
+ബു ബ്ര ബ്രു ബ്രൂ ബൃ ബ്ല ബ്ലു ബ്ലൂ
+ബ്ദ ബ്ദു ബ്ദൂ ബ്ദൃ ബ്ദ്ര ബ്ദ്രു
+ബ്ജ ബ്ജു ബ്ജൂ ബ്ജ്ര ബ്ജ്രൂ 
+ബ്ഗ ബ്ഗു ബ്ഗൂ ബ്ഗ്ര ബ്ഗൃ
+ബ്ധ ബ്ധു ബധൂ ബ്ധ്ര ബ്ധൃ
+ബ്ന ബ്നു ബ്നൂ ബ്നൃ ബ്ന്ര 
+ബ്സ ബ്സു ബ്സൂ ബ്സ്ര ബ്സൃ
+ബ്ബ ബ്ബു ബ്ബൂ
 ക്ത
 ക്കു
 ക്കൂView it on GitLab: https://gitlab.com/smc/keraleeyam/compare/298a9609fde16f79be8c93ad67e4d33368a85aa7...cbec202f6163e98759d57928689be4eb566c526a
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.smc.org.in/pipermail/discuss-smc.org.in/attachments/20161207/a7106507/attachment.html>


More information about the discuss mailing list