[smc-discuss] [Git][smc/keraleeyam][master] 2 commits: Added missing vovel sign rules for th1 and its conjuncts

Kavya Manohar gitlab at mg.gitlab.com
Tue Dec 6 00:51:25 PST 2016


Kavya Manohar pushed to branch master at SMC / Keraleeyam


Commits:
372f388b by Kavya Manohar at 2016-12-05T21:38:09+05:30
Added missing vovel sign rules for th1 and its conjuncts

Need to draw glyphs for th1s1n1u1 and th1s1n1u2

- - - - -
71841d7c by Kavya Manohar at 2016-12-06T14:20:28+05:30
Add missing conjuncts of th2 th3 th4 and n1

- - - - -


2 changed files:

- features/lookups.fea
- tests/tests.txt


Changes:

=====================================
features/lookups.fea
=====================================
--- a/features/lookups.fea
+++ b/features/lookups.fea
@@ -53,6 +53,7 @@ lookup akhn_conjuncts {
   sub th1 xx m1 by th1m1;
   sub th1 xx s1 by th1s1;
   sub th1 xx s1 xx n1 by th1s1n1;
+  sub th1 xx s1 xx th2 by th1s1th2;
   sub th3 xx th3 by th3th3;
   sub th3 xx th4 by th3th4;
   sub n1 xx th1 by n1th1;
@@ -145,6 +146,12 @@ lookup akhn_conditional_stacking {
   sub ch1' xx' ch2' by ch1ch2;
   ignore sub nh' xx' t2' [u1 u2 xx r1];
   sub nh' xx' t2' by nht2;
+  ignore sub th2' xx' n1' [u1 u2 xx r1];
+  sub th2' xx' n1' by th2n1;
+  ignore sub th2' xx' m1' [u1 u2 xx r1];
+  sub th2' xx' m1' by th2m1;
+  ignore sub th4' xx' m1' [u1 u2 xx r1];
+  sub th4' xx' m1' by th4m1;
   ignore sub y1' xx' p1' [u1 u2 r1];
   ignore sub y1' xx' p1' xx p1;
   sub y1' xx' p1' by y1p1;
@@ -273,6 +280,8 @@ lookup pres_reph_mlym {
   sub n1th3 xx r3 by n1th3r3;
   sub n1th4 r4 by n1th4r3;
   sub n1th4 xx r3 by n1th4r3;
+  sub n1n1 r4 by n1n1r3;
+  sub n1n1 xx r3 by n1n1r3;
   sub p1xx r3 by p1r3;
   sub p1 r4 by p1r3;
   sub p2xx r3 by p2r3;
@@ -337,9 +346,11 @@ lookup pres_reph {
   sub r4 th1 by th1r3;
   sub r4 th3 by th3r3;
   sub r4 th4 by th4r3;
+  sub r4 th3th4 by th3th4r3;
   sub r4 n1th1 by n1th1r3;
   sub r4 n1th3 by n1th3r3;
   sub r4 n1th4 by n1th4r3;
+  sub r4 n1n1 by n1n1r3;
   sub r4 p1 by p1r3;
   sub r4 p2 by p2r3;
   sub r4 p3 by p3r3;
@@ -527,10 +538,16 @@ lookup psts_vowel_signs {
   sub th1p4 u2 by th1p4u2;
   sub th1m1 u1 by th1m1u1;
   sub th1m1 u2 by th1m1u2;
+  sub th1m1 r1 by th1m1r1;
+  sub th1l3 u1 by th1l3u1;
+  sub th1l3 u2 by th1l3u2;
   sub th1r3 u1 by th1r3u1;
   sub th1r3 u2 by th1r3u2;
   sub th1s1 u1 by th1s1u1;
   sub th1s1 u2 by th1s1u2;
+  sub th1s1th2 u1 by th1s1th2u1;
+  sub th1s1th2 u2 by th1s1th2u2;
+  sub th1s1th2 r1 by th1s1th2r1;
   sub th2 u1 by th2u1;
   sub th2 u2 by th2u2;
   sub th3 u1 by th3u1;
@@ -540,6 +557,9 @@ lookup psts_vowel_signs {
   sub th3th3 u2 by th3th3u2;
   sub th3th4 u1 by th3th4u1;
   sub th3th4 u2 by th3th4u2;
+  sub th3th4 r1 by th3th4r1;
+  sub th3th4r3 u1 by th3th4r3u1;
+  sub th3th4r3 u2 by th3th4r3u2;
   sub th3r3 u1 by th3r3u1;
   sub th3r3 u2 by th3r3u2;
   sub th4 u1 by th4u1;
@@ -555,15 +575,21 @@ lookup psts_vowel_signs {
   sub n1th1r3 u1 by n1th1r3u1;
   sub n1th1r3 u2 by n1th1r3u2;
   sub n1th2 u1 by n1th2u1;
-  sub n1th2 u2 by n1th2u2;
+  sub n1th2 r1 by n1th2r1;
   sub n1th3 u1 by n1th3u1;
   sub n1th3 u2 by n1th3u2;
   sub n1th3r3 u1 by n1th3r3u1;
   sub n1th3r3 u2 by n1th3r3u2;
   sub n1th4 u1 by n1th4u1;
   sub n1th4 u2 by n1th4u2;
+  sub n1th4 r1 by n1th4r1;
+  sub n1th4r3 u1 by n1th4r3u1;
+  sub n1th4r3 u2 by n1th4r3u2;
   sub n1n1 u1 by n1n1u1;
   sub n1n1 u2 by n1n1u2;
+  sub n1n1 r1 by n1n1r1;
+  sub n1n1r3 u1 by n1n1r3u1;
+  sub n1n1r3 u2 by n1n1r3u2;
   sub n1m1 u1 by n1m1u1;
   sub n1m1 u2 by n1m1u2;
   sub n1rh u1 by n1rhu1;


=====================================
tests/tests.txt
=====================================
--- a/tests/tests.txt
+++ b/tests/tests.txt
@@ -121,8 +121,18 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 ചു ചൂ ച്ഛ ച്ഛു ച്ഛൂ ഛൃ ഛ്ര ഛ്രു ഛ്രൂ ജു ജൂ ജൃ ജ്ര ജ്രു ജ്രൂ ജ്ജ ജ്ജു ജ്ജ്ര ജ്ജ്രു ജ്ജ്രൂ ജ്ജൃ ജ്ഞ ജ്ഞു ജ്ഞൂ ജ്ഞൃ ജ്ഞ്ര ജ്ഞ്രു
 ഝു ഝൂ ഝ്ര ഝ്രു ഝ്രൂ ഝൃ ഞു ഞൂ ഞ്ചു ഞ്ചൂ ഞ്ചൃ ഞ്ഛ ഞ്ഛ്ര ഞ്ഛ്രു ഞ്ഛൃ ഞ്ഛു ഞ്ഛൂ ഞ്ജു ഞ്ജൂ ഞ്ഞു ഞ്ഞൂ
 ടു ടൂ ടൃ ട്ടു ട്ടൂ ട്ടൃ ട്ര ട്രു ട്രൂ ഠു ഠൂ ഠൃ ഠ്ര ഠ്രു ഠ്രൂ ഡു ഡൂ ഡൃ ഡ്ര ഡ്രു ഡ്രൂ ഢു ഢൂ ഢൃ ഢ്ര ഢ്രു ഢ്രൂ
-ഡ്ഡ ഡ്ഡു ഡ്ഡൂ ഡ്ഢ ഡ്ഢു ഡ്ഢൂ ണു ണൂ ണ്ര ണ്ട ണ്ടു ണ്ടൂ ണ്ട്ര ണ്ട്രു ണ്ട്രു ണ്ഡ്ര ണ്ഡ്രു ണ്ഡ്രൂ
+ഡ്ഡ ഡ്ഡു ഡ്ഡൂ ഡ്ഢ ഡ്ഢു ഡ്ഢൂ ഡ്ഡ്ര ഡ്ഢ്ര ണു ണൂ ണ്ര ണ്ട ണ്ടു ണ്ടൂ ണ്ട്ര ണ്ട്രു ണ്ട്രു ണ്ഡ്ര ണ്ഡ്രു ണ്ഡ്രൂ
 ണ്ഠ ണ്ഠു ണ്ഠൂ ണ്ഠ്ര ണ്ഢ ണ്ഢു ണ്ഢൂ ണ്ഢ്ര ണ്ഢ്രു ണ്ഢ്രൂ ണ്ഢൃ ണ്ണ ണ്ണു ണ്ണൂ ണ്മ ണ്മു ണ്മൂ ണ്മ്ര 
+തു തൂ തൃ ത്ര ത്രു ത്രൂ ത്തു ത്തൂ ത്തൃ ത്ത്ര ത്ത്രു ത്ത്രൂ ത്ഥു ത്ഥൂ ത്ഥൃ ത്ഥ്ര 
+ത്ന ത്ഭ ത്ഭു ത്ഭൂ ത്മ ത്മു ത്മൂ ത്മ്ര ത്മൃ ത്ല ത്ലു ത്ലൂ
+ത്സ ത്സു ത്സൂ ത്സ്ഥ ത്സ്ഥു ത്സ്ഥൂ ത്സ്ഥൃ ത്സ്ഥ്ര  ത്സ്ര ത്സ്രു ത്സ്രൂ ത്സ്ന ത്സ്നു ത്സ്നു 
+ഥ്ന ഥ്മ ഥ്മു ഥ്നു ദു ദൂ ദൃ ദ്ര ദ്രു ദ്രൂ ദ്ദ്ര ദ്ദ്രു ദ്ദ്രൂ ദ്ധ ദ്ധു ദ്ധൂ ദ്ധൃ ദ്ധ്ര ദ്ധ്രു ദ്ധ്ന ദ്ധ്നു ദ്ധ്നൂ ദ്ധ്മ ദ്ധ്മു
+ധ ധു ധൂ ധ്ര ധ്രു ധ്രൂ ധ്ന ധ്മ ധ്നു ധ്മു
+ധ്മ്മ
+നു നൂ നൃ ന്ര ന്ത ന്തു ന്തൂ ന്ത്ര ന്ത്രു ന്ത്രൂ ന്ത്ര്യം 
+ന്ഥ ന്ഥു ന്ഥൂ ന്ഥൃ ന്ഥ്ര ന്ഥ്രു ന്ദ ന്ദു ന്ദൂ ന്ദ്ര ന്ദ്രു ന്ദ്രൂ ന്ദൃ 
+ന്ധ ന്ധു ന്ധൂ ന്ധ്ര ന്ധ്രു ന്ധ്രൂ ന്ധൃ 
+ന്ന ന്നു ന്നൂ ന്ന്ര ന്ന്രു ന്ന്രൂ ന്നൃ
 ബ്സ ബ്സു
 ക്ത
 ക്കുView it on GitLab: https://gitlab.com/smc/keraleeyam/compare/d51bf855aa5996c405c684f93052820d7f186900...71841d7c3a6fefb9c060bade65bfebee68bfd93b
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.smc.org.in/pipermail/discuss-smc.org.in/attachments/20161206/6edb1d23/attachment.html>


More information about the discuss mailing list