[smc-discuss] [Git][smc/keraleeyam][master] 2 commits: Conditional clistering of s1p1l3 and th4n1

Kavya Manohar gitlab at mg.gitlab.com
Sat Dec 17 06:50:42 PST 2016


Kavya Manohar pushed to branch master at SMC / Keraleeyam


Commits:
98f47d38 by Kavya Manohar at 2016-12-17T19:41:54+05:30
Conditional clistering of s1p1l3 and th4n1

Addition of test cases

- - - - -
56a4805a by Kavya Manohar at 2016-12-17T19:42:59+05:30
Many glyphs redrawn for readability

k1, k1u1, k1k1u1, k1t1, ngk1u1, k1shm1
ch3u2, ch3ch3u2, k3k3, k3k3u1, njch3u2
t1, t1u1, t1u2, nht2, th1u1, p2k1, y1k1, y1k1k1
y1k1k1u1, y1th1, y1th1u1, y1th1u2, l3p1, z1z1u1, z1z1u2
shk1, sht1, sht2, sht2u1, sht2u2, shp1, shm1, s1k1, s1k1u1, s1k1u2
s1k1k1u1, s1t1, s1th1u2, s1p1, s1p1u1, s1p1u2, s1m1, s1m1u1, s1m1u2
zhk1, zhk1k1, zhth1, zhm1

- - - - -


3 changed files:

- Keraleeyam.sfd
- features/lookups.fea
- tests/tests.txt


Changes:

=====================================
Keraleeyam.sfd
=====================================
The diff for this file was not included because it is too large.

=====================================
features/lookups.fea
=====================================
--- a/features/lookups.fea
+++ b/features/lookups.fea
@@ -76,7 +76,6 @@ lookup akhn_conjuncts {
   sub s1 xx k1 xx k1 by s1k1k1;#rewrite to conditinally unstack s1 xx k1 xx k1 xx r3 as s1 xx k1k1r3
   sub s1 xx th2 by s1th2;
   sub s1 xx s1 by s1s1;
-  sub s1 xx rh xx rh by s1rhrh;
   sub h1 xx n1 by h1n1;
   sub h1 xx m1 by h1m1;
   sub lh xx lh by lhlh;
@@ -111,6 +110,8 @@ lookup akhn_conditional_stacking {
   sub th2' xx' n1' by th2n1;
   ignore sub th2' xx' m1' [u1 u2 xx r1];
   sub th2' xx' m1' by th2m1;
+  ignore sub th4' xx' n1' [u1 u2 xx r1];
+  sub th4' xx' n1' by th4n1;
   ignore sub th4' xx' m1' [u1 u2 xx r1];
   sub th4' xx' m1' by th4m1;
   ignore sub p1' xx' t1' [u1 u2 r1 xx];
@@ -220,11 +221,14 @@ lookup akhn_conditional_stacking {
   sub s1' xx' n1' by s1n1;
   ignore sub s1' xx' p1' xx p1;
   ignore sub s1' xx' p1' xx r3 [u1 u2];
+  ignore sub s1' xx' p1' xx l3;
   sub s1' xx' p1' by s1p1;
   ignore sub s1' xx' p2'[r1 xx];
   sub s1' xx' p2' by s1p2;
   ignore sub s1' xx' m1' xx;
   sub s1' xx' m1' by s1m1;
+  ignore sub s1' xx' rh' xx' rh' xx r3;
+  sub s1' xx' rh' xx' rh'by s1rhrh;
   ignore sub zh' xx' k1' [xx u1 u2 r1];
   sub zh' xx' k1' by zhk1;
   ignore sub zh' xx' ch1' [xx u1 u2 r1];


=====================================
tests/tests.txt
=====================================
--- a/tests/tests.txt
+++ b/tests/tests.txt
@@ -107,7 +107,8 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 ലാറ്ററൈറ്റ്മണ്ണ്
 --------------------
 ക്കു ക്ക്ര ക്ക്രു ക്ക്രൂ ക്കൃ
-ക്ട ക്ടു ക്ടൂ ക്ടൃ ക്ട്ര ക്ട്രു ക്ട്രൂ ടൃ ക്ട്ട ക്ട്ടു ക്ട്ട്ര ക്ട്ട്രു ഇലക്ട്രോൺ
+ക്ട ക്ടു ക്ടൂ ക്ടൃ ക്ട്ര ക്ട്രു ക്ട്രൂ ടൃ 
+ക്ട്ട ക്ട്ടു ക്ട്ട്ര ക്ട്ട്രു ഇലക്ട്രോൺ
 ക്ണ ക്ണു ക്ണൂ ക്ണൃ
 ക്ന ക്നു ക്നൂ ക്നൃ
 ക്മ ക്മു ക്മൂ ക്മൃ ക്മ്ര
@@ -117,33 +118,69 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 ക്ത്ര ക്ത്രു ക്ത്രൂ
 ക്റ്റ ക്റ്റു ക്റ്റൂ ക്റ്റ്ര ക്റ്റ്രു ക്റ്റ്രൂ കളക്റ്റ്രേറ്റ്
 ഗ്ദ ഗ്ദു ഗ്ദൂ ഗ്ദ്ര ഗ്ദ്ധ ഗ്ദ്ധു ഗ്ദ്ധ്ര ഗ്ദ്ധ്രു ഗ്ദ്ധൃ ഗ്ദ്ധ്രൂ
-ഗ്ന ഗ്നു ഗ്നൂ ഗ്മ ഗ്മു ഗ്മൂ ഗ്ര ഗ്രു ഗ്രൂ ഗ്ല ഗ്ലു ഗ്ലൂ ഘു ഘൂ ഘൃ ഘ്രൂ ഘ്രു ഘ്ന ഘ്നു ഘ്നൂ
-ങ്ക ങ്കു ങ്കൂ ങ്ങു ങ്ങൂ ങ്കൃ
-ചു ചൂ ച്ഛ ച്ഛു ച്ഛൂ ഛൃ ഛ്ര ഛ്രു ഛ്രൂ ജു ജൂ ജൃ ജ്ര ജ്രു ജ്രൂ ജ്ജ ജ്ജു ജ്ജ്ര ജ്ജ്രു ജ്ജ്രൂ ജ്ജൃ ജ്ഞ ജ്ഞു ജ്ഞൂ ജ്ഞൃ ജ്ഞ്ര ജ്ഞ്രു
-ഝു ഝൂ ഝ്ര ഝ്രു ഝ്രൂ ഝൃ ഞു ഞൂ ഞ്ചു ഞ്ചൂ ഞ്ചൃ ഞ്ഛ ഞ്ഛ്ര ഞ്ഛ്രു ഞ്ഛൃ ഞ്ഛു ഞ്ഛൂ ഞ്ജു ഞ്ജൂ ഞ്ഞു ഞ്ഞൂ
-ടു ടൂ ടൃ ട്ടു ട്ടൂ ട്ടൃ ട്ര ട്രു ട്രൂ ഠു ഠൂ ഠൃ ഠ്ര ഠ്രു ഠ്രൂ ഡു ഡൂ ഡൃ ഡ്ര ഡ്രു ഡ്രൂ ഢു ഢൂ ഢൃ ഢ്ര ഢ്രു ഢ്രൂ
-ഡ്ഡ ഡ്ഡു ഡ്ഡൂ ഡ്ഢ ഡ്ഢു ഡ്ഢൂ ഡ്ഡ്ര ഡ്ഢ്ര ണു ണൂ ണ്ര ണ്ട ണ്ടു ണ്ടൂ ണ്ട്ര ണ്ട്രു ണ്ട്രു ണ്ഡ്ര ണ്ഡ്രു ണ്ഡ്രൂ
-ണ്ഠ ണ്ഠു ണ്ഠൂ ണ്ഠ്ര ണ്ഢ ണ്ഢു ണ്ഢൂ ണ്ഢ്ര ണ്ഢ്രു ണ്ഢ്രൂ ണ്ഢൃ ണ്ണ ണ്ണു ണ്ണൂ ണ്മ ണ്മു ണ്മൂ ണ്മ്ര 
-തു തൂ തൃ ത്ര ത്രു ത്രൂ ത്തു ത്തൂ ത്തൃ ത്ത്ര ത്ത്രു ത്ത്രൂ ത്ഥു ത്ഥൂ ത്ഥൃ ത്ഥ്ര 
-ത്ന ത്ഭ ത്ഭു ത്ഭൂ ത്മ ത്മു ത്മൂ ത്മ്ര ത്മൃ ത്ല ത്ലു ത്ലൂ
-ത്സ ത്സു ത്സൂ ത്സ്ഥ ത്സ്ഥു ത്സ്ഥൂ ത്സ്ഥൃ ത്സ്ഥ്ര  ത്സ്ര ത്സ്രു ത്സ്രൂ ത്സ്ന ത്സ്നു ത്സ്നു 
-ഥ്ന ഥ്മ ഥ്മു ഥ്നു ദു ദൂ ദൃ ദ്ര ദ്രു ദ്രൂ ദ്ദ്ര ദ്ദ്രു ദ്ദ്രൂ ദ്ധ ദ്ധു ദ്ധൂ ദ്ധൃ ദ്ധ്ര ദ്ധ്രു ദ്ധ്ന ദ്ധ്നു ദ്ധ്നൂ ദ്ധ്മ ദ്ധ്മു
-ധ ധു ധൂ ധ്ര ധ്രു ധ്രൂ ധ്ന ധ്മ ധ്നു ധ്മു
+ഗ്ന ഗ്നു ഗ്നൂ ഗ്മ ഗ്മു ഗ്മൂ ഗ്ര ഗ്രു ഗ്രൂ ഗ്ല ഗ്ലു ഗ്ലൂ 
+ഘു ഘൂ ഘൃ ഘ്രൂ ഘ്രു ഘ്ന ഘ്നു ഘ്നൂ
+ങ്ക ങ്കു ങ്കൂ ങ്കൃ
+ങ്ങു ങ്ങൂ
+---------------------
+ചു ചൂ ച്ഛ ച്ഛു ച്ഛൂ ഛൃ ഛ്ര ഛ്രു ഛ്രൂ
+ജു ജൂ ജൃ ജ്ര ജ്രു ജ്രൂ ജ്ജ ജ്ജു ജ്ജ്ര ജ്ജ്രു ജ്ജ്രൂ ജ്ജൃ 
+ജ്ഞ ജ്ഞു ജ്ഞൂ ജ്ഞൃ ജ്ഞ്ര ജ്ഞ്രു
+ഝു ഝൂ ഝ്ര ഝ്രു ഝ്രൂ ഝൃ 
+ഞു ഞൂ ഞ്ചു ഞ്ചൂ ഞ്ചൃ ഞ്ഛ 
+ഞ്ഛ്ര ഞ്ഛ്രു ഞ്ഛൃ ഞ്ഛു ഞ്ഛൂ ഞ്ജു ഞ്ജൂ 
+ഞ്ഞു ഞ്ഞൂ
+---------------------
+ടു ടൂ ടൃ ട്ടു ട്ടൂ ട്ടൃ ട്ര ട്രു ട്രൂ 
+കട്ലറ്റ് കട്ലെറ്റ് 
+ഠു ഠൂ ഠൃ ഠ്ര ഠ്രു ഠ്രൂ 
+ഡു ഡൂ ഡൃ ഡ്ര ഡ്രു ഡ്രൂ 
+ഢു ഢൂ ഢൃ ഢ്ര ഢ്രു ഢ്രൂ
+ഡ്ഡ ഡ്ഡു ഡ്ഡൂ ഡ്ഢ ഡ്ഢു ഡ്ഢൂ 
+ഡ്ഡ്ര ഡ്ഢ്ര 
+ണു ണൂ ണ്ര ണ്ട ണ്ടു ണ്ടൂ 
+ണ്ട്ര ണ്ട്രു ണ്ട്രു ണ്ഡ്ര ണ്ഡ്രു ണ്ഡ്രൂ
+ണ്ഠ ണ്ഠു ണ്ഠൂ ണ്ഠ്ര ണ്ഢ ണ്ഢു ണ്ഢൂ 
+ണ്ഢ്ര ണ്ഢ്രു ണ്ഢ്രൂ ണ്ഢൃ 
+ണ്ണ ണ്ണു ണ്ണൂ ണ്മ ണ്മു ണ്മൂ ണ്മ്ര
+-----------------
+തു തൂ തൃ ത്ര ത്രു ത്രൂ 
+ത്തു ത്തൂ ത്തൃ ത്ത്ര ത്ത്രു ത്ത്രൂ 
+ത്ഥു ത്ഥൂ ത്ഥൃ ത്ഥ്ര 
+ത്ന ത്ഭ ത്ഭു ത്ഭൂ ത്മ ത്മു ത്മൂ ത്മ്ര ത്മൃ 
+ത്ല ത്ലു ത്ലൂ
+ത്സ ത്സു ത്സൂ ത്സ്ഥ ത്സ്ഥു ത്സ്ഥൂ ത്സ്ഥൃ ത്സ്ഥ്ര
+ത്സ്ര ത്സ്രു ത്സ്രൂ ത്സ്ന ത്സ്നു ത്സ്നു 
+ഥ്ന ഥ്മ ഥ്മു ഥ്നു
+ദു ദൂ ദൃ ദ്ര ദ്രു ദ്രൂ ദ്ദ്ര ദ്ദ്രു ദ്ദ്രൂ ദ്ധ ദ്ധു ദ്ധൂ ദ്ധൃ 
+ദ്ധ്ര ദ്ധ്രു ദ്ധ്ന ദ്ധ്നു ദ്ധ്നൂ ദ്ധ്മ ദ്ധ്മു
+ധ ധു ധൂ ധ്ര ധ്രു ധ്രൂ 
+ധ്ന ധ്മ ധ്നു ധ്മു
 ധ്മ്മ
-നു നൂ നൃ ന്ര നൃ ന്രു ന്ത ന്തു ന്തൂ ന്ത്ര ന്ത്രു ന്ത്രൂ ന്ത്ര്യം 
-ന്ഥ ന്ഥു ന്ഥൂ ന്ഥൃ ന്ഥ്ര ന്ഥ്രു ന്ദ ന്ദു ന്ദൂ ന്ദ്ര ന്ദ്രു ന്ദ്രൂ ന്ദൃ 
+നു നൂ നൃ ന്ര നൃ ന്രു 
+ന്ത ന്തു ന്തൂ ന്ത്ര ന്ത്രു ന്ത്രൂ ന്ത്ര്യം 
+ന്ഥ ന്ഥു ന്ഥൂ ന്ഥൃ ന്ഥ്ര ന്ഥ്രു 
+ന്ദ ന്ദു ന്ദൂ ന്ദ്ര ന്ദ്രു ന്ദ്രൂ ന്ദൃ 
 ന്ധ ന്ധു ന്ധൂ ന്ധ്ര ന്ധ്രു ന്ധ്രൂ ന്ധൃ 
 ന്ന ന്നു ന്നൂ ന്ന്ര ന്ന്രു ന്ന്രൂ ന്നൃ
 ന്മ ന്മു ന്മൂ ന്മൃ ന്മ്ര ന്മ്രു ന്മ്രൂ ന്റ ന്റു ന്റൂ
-പു പൂ പൃ പ്ര പ്രു പ്രൂ പ്ട പ്ത പ്ന പ്ടു പ്ടൂ പ്തു പ്തൂ പ്തൃ പ്ത്ര പ്ത്രു പ്ത്രൂ 
-പ്ഫ പ്ഫു പ്ഫൂ പ്ഫ്ര പ്പ പ്പു പ്പൂ പ്പൃ പ്പ്ര പ്പ്രു പ്പ്രൂ പ്ല പ്ലു പ്ലൂ പ്നു പ്നൂ പ്നൂ പ്ണ പ്ണു പ്സ പ്സു പ്സൂ പ്സൃ പ്സ്രു പ്സ്രൂ 
-ഫ ഫു ഫൂ ഫ്ര ഫ്രു ഫ്രൂ ഫൃ ഫ്ക ഫ്കു ഫ്കൂ ഫ്ക്ര ഫ്ക്രു 
+-----------------
+പു പൂ പൃ പ്ര പ്രു പ്രൂ പ്ട പ്ടു പ്ടൂ 
+പ്ത പ്ന പ്തു പ്തൂ പ്തൃ പ്ത്ര പ്ത്രു പ്ത്രൂ 
+പ്ഫ പ്ഫു പ്ഫൂ പ്ഫ്ര 
+പ്പ പ്പു പ്പൂ പ്പൃ പ്പ്ര പ്പ്രു പ്പ്രൂ
+പ്ല പ്ലു പ്ലൂ പ്നു പ്നൂ പ്നൂ പ്ണ പ്ണു 
+പ്സ പ്സു പ്സൂ പ്സൃ പ്സ്രു പ്സ്രൂ 
+ഫ ഫു ഫൂ ഫ്ര ഫ്രു ഫ്രൂ ഫൃ 
+ഫ്ക ഫ്കു ഫ്കൂ ഫ്ക്ര ഫ്ക്രു 
 ഫ്ട ഫ്ടു ഫ്ടൂ ഫ്ട്ര ഫ്ടൃ ഫ്ട്രു
 ഫ്മ ഫ്മു ഫ്മൂ ഫ്മൃ ഫമ്ര ഫ്മ്രൂ 
 ഫ്പ ഫ്പു ഫ്പൂ ഫ്പൃ ഫ്പ്ര ഫ്പ്രു
 ഫ്ന ഫ്നു ഫ്നൂ ഫ്ന്ര ഫ്ന്രു ഫ്നൃ
 ഫ്ത ഫ്തു ഫ്തൂ ഫ്തൃ ഫ്ത്ര ഫ്ത്രു 
-ഫ്ല ഫ്ലു ഫ്ലൂ ഫ്സ ഫ്റ്റ ഫ്സു ഫ്സ്ര ഫ്സൃ ഫ്റ്റു ഫ്റ്റൂ 
+ഫ്ല ഫ്ലു ഫ്ലൂ 
+ഫ്സ ഫ്റ്റ ഫ്സു ഫ്സ്ര ഫ്സൃ 
+ഫ്റ്റു ഫ്റ്റൂ 
 ബു ബ്ര ബ്രു ബ്രൂ ബൃ ബ്ല ബ്ലു ബ്ലൂ
 ബ്ദ ബ്ദു ബ്ദൂ ബ്ദൃ ബ്ദ്ര ബ്ദ്രു
 ബ്ജ ബ്ജു ബ്ജൂ ബ്ജ്ര ബ്ജ്രൂ 
@@ -156,14 +193,18 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 ഭു ഭൂ ഭ്ര ഭ്രു ഭ്രൂ ഭൃ 
 മു മൂ മൃ മ്ര മ്രു മ്രൂ മ്ല മ്ലു മ്ലൂ 
 മ്പു മ്പൂ മ്പൃ മ്പ്ര മ്പ്രു മ്പ്രൂ 
+---------------------------
 യു യൂ യൃ യ്ര യ്രു യ്യ യ്യു യ്യൂ 
 യ്ക യ്കു യ്കൂ യ്കൃ യ്ക്ര യ്ക്രു 
 യ്ക്ക യ്ക്കു യ്ക്കൂ യ്ക്കൃ യ്ക്ക്ര യ്ക്ക്രു 
-യ്ത യ്തു യ്തൂ യ്തൃ യ്ത്ര യ്ത്രു യ്ത്ത യ്ത്തു 
-യ്പ യ്പു യ്പൂ യ്പ്പ യ്പ്പു യ്പ്പൂ യ്പ്ര യ്പ്രു യ്പ്പ്രു 
+യ്ത യ്തു യ്തൂ യ്തൃ യ്ത്ര യ്ത്രു 
+യ്ത്ത യ്ത്തു 
+യ്പ യ്പു യ്പൂ 
+യ്പ്പ യ്പ്പു യ്പ്പൂ യ്പ്ര യ്പ്രു യ്പ്പ്രു 
 യ്ന യ്നു യ്ന്ര യ്ന്രു 
 യ്മ യ്മു യ്മൂ യ്മ്ര യ്മൂ 
 യ്ച യ്ചു യ്ച്ച്ര യ്ച്ച യ്ച്ചൂ യ്ച്ച്
+-----------------------------------
 രു രൂ രൃ 
 ലു ലൂ ലൃ ല്ല ല്ലു ല്ലൂ 
 ല്ക ല്കു ല്കൂ ല്കൃ ല്ക്ര ല്ക്രു 
@@ -174,6 +215,7 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 ല്പ ല്പു ല്പൂ ല്പൃ ല്പ്ര ല്പ്രു ല്പ്രൂ ല്പ്പ ല്പ്പു 
 ല്ബ ല്ബു ല്ബൂ ല്ബ്ര ല്ബ്രു ല്ബൃ ല്ബ്ബ 
 ല്മ ല്മു ല്മൂ ല്മൃ ല്മ്ര ല്മ്രു ല്മ്മ 
+---------------------------------------
 വു വൂ വൃ വ്ര വ്രു വ്രൂ
 വ്ല വ്ലു വ്ലൂ വ്വ വ്വു വ്വൂ
 ശു ശൂ ശൃ ശ്ര ശ്രു ശ്രൂ 
@@ -182,6 +224,7 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 ശ്ല ശ്ലു ശ്ലൂ 
 ശ്മ ശ്മു ശ്മൂ ശ്മൃ ശ്മ്ര ശ്മ്രു ശ്മ്രൂ 
 ശ്ശ ശ്ശു ശ്ശൂ ശ്ശ്ര ശ്ശൃ ശ്ശ്രു ശ്ശ്രൂ 
+-------------------------------------------
 ഷു ഷൂ ഷ്ര ഷ്രു ഷ്രൂ
 ഷ്ക ഷ്കു ഷ്കൂ ഷ്ക്ര ഷ്കൃ  
 ഷ്ക്ക ഷ്ക്കു ഷ്ക്കൃ ഷ്ക്ക്ര ഷ്ക്ക്രു 
@@ -191,6 +234,7 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 ഷ്ണ ഷ്ണു ഷ്ണൂ ഷ്ണ്ര ഷ്ണൃ ഷ്ണ്ണ 
 ഷ്ഫ ഷ്ഫു ഷ്ഫൂ ഷ്ഫ്ര ഷ്ഫ്രു ഷ്ഫ്രൂ 
 ഷ്മ ഷ്മൃ ഷ്മ്ര ഷ്മ്രു ഷ്മ്മ 
+---------------------------------------------
 സ്ക സ്കു സ്കൂ സ്കൃ സ്ക്ര സ്ക്രു
 സ്ക്ക സ്ക്കു സ്ക്കൂ സ്ക്കൃ സ്ക്ക്ര സ്ക്ക്ര
 സ്ഖ സ്ഖു സ്ഖൂ സ്ഖ്ര സ്ഖൃ 
@@ -199,16 +243,19 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 സ്ഥ സ്ഥു സ്ഥൂ സ്ഥ്ര സ്ഥൃ സ്ഥ്രു 
 സ്ന സ്നു സ്നൂ സ്ന്ര സ്നൃ സ്ന്രൂ 
 സ്പ സ്പു സ്പൂ സ്പ്ര സ്പ്രൂ സ്പ്രു സ്പൃ സ്പ്പ സ്പ്പു സ്പ്പ്ര 
+സ്പ്ല സ്പ്ലേ 
 സ്ഫ സ്ഫു സ്ഫൂ സ്ഫൃ സ്ഫ്ര സ്ഫ്രു സ്ഫ്രൂ 
 സ്മ സ്മു സ്മൂ സ്മ്ര സ്മൃ സ്മ്രു സ്മ്രൂ സ്മ്മ സ്മ്മു 
 സ്ര സ്രു സ്രൂ സൃ 
 സ്ല സ്ലു സ്ലൂ 
 സ്സ സ്സു സ്സൂ സ്സ്ര സ്സൃ സ്സ്രു സ്സ്രൂ സ്സൃ 
 സ്റ്റ സ്റ്റു സ്റ്റൂ 
+-----------------------------------
 ഹു ഹൂ ഹൃ ഹ്ര ഹ്രു ഹ്രൂ 
 ഹ്ന ഹ്നു ഹ്നൂ ഹ്മ ഹ്മു ഹ്മൂ ഹ്മൃ ഹ്മ്ര ഹ്മ്രു ഹ്മ്രൂ 
 ഹ്ര ഹ്രു ഹ്രൂ ഹ്ല ഹ്ലു ഹ്ലൂ 
 ളു ളൂ ള്ള ള്ളു ള്ളൂ 
+-------------------------------------
 ഴു ഴൂ 
 ഴ്ക ഴ്കു ഴ്കൂ ഴ്കൃ ഴ്ക്ര ഴ്ക്രു ഴ്ക്രൂ 
 ഴ്ക്ക ഴ്ക്കു ഴ്ക്കൂ ഴ്ക്കൃ ഴ്ക്ക്ര ഴ്ക്ക്രു
@@ -217,6 +264,7 @@ Rendering glyphs with r4 ( ്ര)
 ഴ്മ ഴ്മ്മ ഴ്മു ഴ്മ്മു 
 ഴ്പ ഴ്പ്പ ഴ്പു ഴ്പ്പു 
 ഴ്സ ഴ്സു ഴ്സ്സ 
+-------------------------------
 റ റൂ റ്റ റ്റു റു റ്റൂ
 ഷ്ഠൂ
 ഴ്വView it on GitLab: https://gitlab.com/smc/keraleeyam/compare/39a21020895ef061984f05327486f60236e2ecf1...56a4805a6ec4a49bcc46775be090fbeb413178ee
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.smc.org.in/pipermail/discuss-smc.org.in/attachments/20161217/eace1840/attachment.html>


More information about the discuss mailing list